SERVEI D'ASSESSORAMENT

per a entitats d'immigrants

////
Català:

Servei de Gestió Associativa per entitats d’immigrants

AVALON és una entitat sense ànim de lucre creada per facilitar l’intercanvi d’experiències, el debat i la cooperació.
Des d’AVALON posem a l’accés de les entitats i persones immigrants un servei per facilitar la creació de noves associacions o per millorar el funcionament de les entitats.
Servei d’Informació i Assessorament sobre Gestió Associativa en el camp:
> Jurídic: constitució d’una associació, confecció d’estatuts, registres.
> Laboral: modalitats de contractació, voluntariats.
> Fiscal: confecció i tramitació d’impostos
> Comptable: control econòmic i pressupostari de l’associació


////
Castellano:

Servicio de Gestión Asociativa para entidades de inmigrantes
AVALON es una entidad sin ánimo de lucro creada para facilitar el intercambio de experiencias, el debate y la cooperación.
Desde AVALON ponemos al alcance de las entidades y personas inmigrantes un servicio para facilitar la creación de nuevas asociaciones o para mejorar el funcionamiento de las entidades.
Servicio de Información y Asesoramiento sobre Gestión Asociativa, en el campo:
> Jurídico: Constitución de una asociación, confección de estatutos, registros.
> Laboral: Modalidades de contratación, voluntariados
> Fiscal: Confección y tramitación de impuestos.
> Contable: Control econónimo y presupuestario de la asociación.


////
English

Management Service for Migrant Organisations
AVALON is a non-profit organisation created to facilitate the exchange of experiences, debate and cooperation among associations. 
In AVALON we provide the migrant community and organisations a service to create new associations or to improve their inner operation.
Service for assessment and information on associations management, in the following areas:
> Legal: Constitution of an association, preparation of statutes, registers...
> Employment: Types of contract, voluntary work...
> Taxes: Preparation and transaction of taxes.
> Accountancy: Budgetary and economic control of associations.


////
Français

Service de Gestion Associative pour les associations d'immigrés
AVALON est une association à but non lucratif créée pour faciliter l'échange d'expériences, le débat et la coopération.
AVALON permet aux associations et personnes immigrées d’accéder à un service visant à faciliter la création de nouvelles associations ou à faciliter le fonctionnement de celles-ci.
Service d'information et de conseil sur la gestion associative dans les domaines:
> Juridiques: constitution d'une association, élaboration des statuts, registres
> Du droit du travail: contrats, statut des volontaires
> Fiscal: calcul des impôts, dispositions fiscales
> Comptable: contrôle économique et budgétaire de l'association.


////
Àrab////
Urdú

Amb la col·laboració de: