MEDIACIÓ

i TRAC

El conflicte és oportunitat i motor de canvi i l'evolució humanes

Les sigles TRAC es referixin a transformació i resolució apropiada dels conflictes. Entenem la "Transformació del conflicte", d'acord amb John Paul Lederach, com una tècnica que posa l'èmfasi en els processos de canvi. El canvi requereix visualitzar el conflicte en dos nivells: el de contingut i el relacional, centrant-se la transformació de conflictes en la cerca de solucions creatives al contingut visible a l'hora que toca profundament el context relacional, generant canvis, i sempre tenint en compte que els majors recursos per al canvi sorgeixen del mateix context i de les persones que s'hi relacionen. D'aquesta manera es fuig de les solucions superficials, acompanyant a les persones implicades a travessar pel procés de canvi que porta la dinàmica del conflicte fins un altre nivell.

Aquest procés es pot assolir mitjançant diferents mètodes, un dels quals és la mediació, que és un procés de comunicació entre les parts en conflicte amb l'ajusa d'una tercera persona que no en pren part, el mediador.

Concretament, la mediació organitzacional cerca una “nova manera de viure les relacions personals en l’entorn organitzatiu, incloent les necessitats tant dels treballadors com dels clients / usuaris, facilitant la construcció d’espais de diàleg pacífics, un millor rendiment laboral, la disminució de costos associats al conflicte i una millora de la satisfacció de totes les persones que hi treballen i es relacionen”.

En els conflictes organitzacionals, i per les especials característiques de complexitat que tenen les organitzacions, cal utilitzar un enfocament sistèmic, desenvolupant estratègies dirigides a la “microgestió” i a la “macrogestió” del conflicte, perquè l’impacte sigui total en l’organització, alhora que produeixi els canvis i millores desitjades (Farré, 2004 i Novel 2010).

No obstant, per les característiques i necessitats detectades en l’àmbit empresarial i organitzacional, entenem que introduir només una manera d’internvenció, “ la mediació com a procés”, resulta insuficient, ja que els gerents, directius, treballadors i equips, necessiten un sistema de suport que va més enllà de la intervenció quan el conflicte ja és una realitat (Novel 2010). Ens referim a la necessitat de prevenir el conflicte i encara més, crear espais de diàleg que millorin la salut relacional de les persones que conviuen a manera d’una gran “família humana”, utilitzant la terminologia de William Ury (Ury,2000).

Extracte del Llibre Blanc de la mediació a Catalunya 2010