Avalon

Notícies

29 de juny del 2011
Durant aquest any, l’augment de les sol·licituds de mediació que han arribat al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya ha estat considerable, amb un 50% més respecte dades de 2010.

< Tornar a l'index
Compartir en Facebook Twitter


L’augment de la mediació durant els darrers mesos ha estat incentivat per l’acord adoptat pels jutjats civils de Barcelona, en què es comprometen a derivar al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya tots aquells assumptes que puguin resoldre’s per la via de la mediació segons els nous criteris de la Llei de mediació, aprovada pel Parlament de Catalunya el 22 de juliol de 2009.

La Llei de mediació de l’any 2009 amplia els supòsits de mediació familiar i introdueix la mediació civil per gestionar conflictes sorgits de la convivència ciutadana, com ara:

• Conflictes derivats de les relacions dins les associacions i fundacions.
• Conflictes entre veïns.
• Conflictes entre ciutadans derivats de la convivència ciutadana i social.


Segons Santiago Ballester, Director General del Dret i Entitats del Departament de Justícia, el Llibre Blanc de la mediació a Catalunya és l’eina més important per a l’estudi i el desenvolupament de la mediació ja que és fruit del treball i consens de diferents sectors de la societat civil i de l’administració per trobar vies de solució a la gestió de conflictes fora de l’àmbit judicial.

La mediació ja és avui una via de resolució de conflictes molt importants en àmbits com són el consum, la propietat intel·lectual i el Tercer Sector. Destacar però l’àmbit de les relacions familiars on a més de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat, s’ha publicat darrerament la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família que afavoreix i incentiva la mediació com a eina de resolució de conflictes.