Avalon

Notícies

4 de febrer del 2012
Nova formació a mida per l'Ajuntament d'Alella.

< Tornar a l'index
Compartir en Facebook Twitter




La proposta que ens ha fet l'Ajuntament ens va semblar molt interessant i innovadora. Des de fa un anys Alella ha apostat per la creació d'un grup de ciutadans que de format activa i participativa fossin els encarregats de decidir els projectes de cooperació que s'impulsarien des de l'Ajuntament i per tal de fer-ho de la forma més eficient i eficaç s'ha valorat la necessitat de formar i oferir eines practiques en aquestes persones per tal de que decideixin amb bon criteri els projectes que millor responguin a les necessitat de desenvolupament

El contingut i metodologia de la formació en va adequar a les necessitats i demandes del grup de ciutadans i ciutadanes responsables de realitzar les avaluacions ex-ante del projectes. El contingut temàtic va ser força divers i va abarcar aspectes generalistes de la gestió de projectes de cooperació al desenvolupament, les limitacions que aquest tipus d'avaluacions tenen, així com vàrem aprofundir amb qüestions específiques de la teoria i pràctica avaluativa: l'enfoc criterial vers comprensiu, clarificar el concepte d'impacte,etc.). També a partir d'un exercici pràctic, el grup va poder practicar el sistema d'autoavaluació que proposa David Fetterman en el seu model avaluatiu anomenat Empowerment Evaluation. Amb aquest exercici es va proporcionar una eina concreta per a millorar el el procés grupal de valoració dels projectes