ÀMBIT

< Torna

Recerca associativa2009 / 2010 - GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament de Justícia
Conflictes a les entitats del Tercer Sector

Davant la realitat de manca de dades sobre com són i com es poden resoldre des de la mediació els conflictes que es donen a les associacions, membres d’Avalon i de Complementum que formen part del grup de mediadors i mediadores del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya endeguen una recerca sobre aquesta qüestió. Es pretén establir una comparació entre els conflictes que tenen lloc en les entitats no lucratives en relació amb els que sorgeixen dins d’altres organitzacions, com ara les empreses. La primera fase de recerca inclogué l’elaboració d’un estat de la qüestió teòric al respecte del que s’ha dit sobre aquest tema, i una anàlisi sobre la composició de les entitats catalanes que treballen en l’àmbit de l’Acció Social. Això permeté arribar a entendre l’especificitat de la conflictologia en aquest context i, per tant, a posar de manifest la necessitat d’un tractament expert especialitzat.

El següent pas que es vol implementar és un treball vivencial amb les entitats protagonistes per determinar el caràcter dels conflictes d’una forma més detallada. Tot plegat per arribar a l’objectiu final de proposar eines de resolució de conflictes que siguin d’utilitat per als professionals de la mediació i que, per tant, repercuteixin en una millora en el treball de les entitats.