AGENTS

implicats

La nostra tasca es du a terme amb la participació de diversos col·lectius i persones dividits en un primer i un segón nivell d'implicació.Al primer nivell d’implicació, hi trobem tot el personal que facilita la feina diària d’Avalon:

D’una banda, hi ha la Junta Directiva que està constituïda per tres persones voluntàries que es reuneixen periòdicament i que es coordinen amb l’Equip Tècnic.

L’Equip Tècnic, per la seva banda, és el que endega i du a terme els projectes i serveis dia a dia. Aquest equip està format per tres tècniques sota la supervisió d’una coordinadora general. Cadascuna d’aquestes tècniques està al càrrec de la coordinació d’alguna de les àrees de treball i del seguiment de diversos projectes i serveis de l’entitat. Setmanalment, l’Equip es reuneix per a definir i avaluar el funcionament les tasques previstes.

A més, comptem amb el suport extern d’assessors i assessores expertes en diverses àrees del Tercer Sector i també de voluntaris i voluntàries que ens recolzen en tasques de comunicació i gestió quotidianes i/o puntuals. A banda, també rebem periòdicament documents, convocatòries, articles,... d’interès associatiu que ens són enviats per persones col·laboradores i que ens serveixen per abastir d’informació espais com convocatories.org o els Monogràfics Interactius.

Finalment, tenim una borsa d’experts i expertes professionals en diversos àmbits relacionats amb la gestió associativa, que faciliten els cursos de formació i ens recolzen en els serveis d’assessorament.

A banda de coordinar tots aquest actors, també cerquem treballar en xarxa amb organitzacions, moviments i administracions afins al nostre projecte, a fi de generar complicitat i intercanvis. Així doncs, al segon nivell d’implicació hi trobaríem totes les entitats que fan ús de les nostres ofertes d’assessorament, formació i reflexió, així com aquelles que ens donen suport i que podreu veure llistats en els següents apartats. Entitats col·laboradores, Administracions col·laboradores, i Altres col·laboradors.