ÀREA

Reflexió

A fi d'aconseguir la missió central d'Avalon, Iniciatives per a les Associacions, és a dir, l'enfortiment i la consolidació del teixit associatiu de les organitzacions del Tercer Sector com a mecanisme clau per a una societat democràtica i més justa, considerem imprescindible fomentar el diàleg crític, l'intercanvi i la cerca de propostes de futur entre els agents implicats. Al llarg de la nostra experiència des de 2001 hem anat coneixent cada cop amb major profunditat la complexitat i les característiques de les associacions, tant petites com grans, joves com expertes, i ens adonem que hi ha certes temàtiques recorrents, aspectes sobre els quals s'ha de generar una reflexió permanent tot cercant optimitzar la nostra feina i trobar sinèrgies per evitar la duplicació, la ineficàcia i el desgast de les nostres entitats i les persones que les constitueixen.

Arrel d'aquest coneixement, i fent ús dels diversos espais que ja existeixen a Avalon a més de les virtuds de les tecnologies de la informació, concretament del suport web, hem creat diverses eines que ens han permès facilitar l'intercanvi, el debat, la trobada, la mirada crítica, sobre diversos eixos. En concret:

- L'organització interna de les entitats. Models, estructures, objectius, mecanismes de gestió, participació...

- La planificació de les accions que duem a terme per assolir els nostres objectius. Què cerquem i com volem aconseguir-ho, quina metodologia farem servir, com prendrem les decisions?

- L'elaboració de projectes. Concreció de les accions de canvi que volem desenvolupar. Detecció de problemes o mancances, establiment d'hipòtesis de treball, projecció d'activitats realitzables i conseqüents.

- La cerca de finançament. Obtenir recursos econòmics i garantir la sostenibilitat dels nostres projectes i de la nostra entitat.

- La comunicació. Articulació del treball intern de totes les persones vinculades a l'entitat (personal voluntari, assalariat, col·laboradors/es, usuaris/àries, donants...) i imatge que generem de cara a la societat per assolir els nostres objectius. Com aconseguim comunicar el valor d'allò que proposem?

- L'avaluació de la repercussió de les nostres accions i els mecanismes de reorientació dels projectes.

- El treball en xarxa. Tot allò que implica col·laborar i no competir, cercar complicitats, coordinar-se, intercanviar experiències, coneixements, béns i serveis. Optimitzar recursos i enfortir-nos mútuament.

Les eines que hem creat a propòsit d'afavorir la reflexió entorn a aquests i altres temes que han resultat d'interès per al món associatiu són els Monogràfics Interactius, els Dossiers Temàtics d'Experiències  i l'Àmbit de Recerca Associativa.